Silikonyň gaýnadylan halkalaryny nädip sterilizasiýa etmeli |Melikey

BPA mugt iýmit derejeli çaga täze doglan çagalar üçin organiki silikon oýnawaç oýnawaçlary

Her bir ene-ata çagalarynyň sagdyn ösmegine umyt baglaýar.Şeýle-de bolsa, çagalary terbiýelemek tejribäňiz bolmadyk bolsa, işli günüň dowamynda hemme zady yzarlamagyň nähili kyndygyny bilersiňiz.Esasanam ýaňy ýaňy doglan bäbekler üçin arassa we arassaçylyk nämedigini bilenoklar, ýöne dişlemäge we tutmaga synanyşarlar.Şeýlelik bilen silikon birleşdirijini we rahatlandyryjylary dogry dezinfeksiýa etmek bilen gyzyklanýanlar gerekli ýere geldiler!Asalylomaý satyjy çagaüpjün ediji, jikme-jiklikleri görkezjek ýönekeý gollanma taýýarladyk.

Silikon teaterini nädip arassalamaly?

Çagalar rahatlandyryjy çagany ýere ýere goýup, ony awtoulag oturgyjyna, iş ýüzüne, haly ýa-da başga bir hapa ýere goýup bilerler.Haçan-da bir zat bu ýüzlere degeninde bakteriýalary we wiruslary ýygnaýar, hatda zyňyndylary hem ýaýradyp biler.

Silikon halkasy çaganyň agzyndan başga islendik ýere düşensoň, ony çaganyň agzyna salmazdan ozal arassalaň.Şeýlelik bilen, çagaňyzyň kesellemek mümkinçiligini azaldyp bilersiňiz.Mundan başga-da, rahatlaýjyny arassalamak çylşyrymly raketa ylmy däl.Diňe aşhana çüýşesinde saçak sabyny we gyzgyn suw bilen ýuwuň.

Goşmaça maslahat: beýlekisiniň hapa we ulanylmazlygy üçin ätiýaçlyk arassalaýjy enjam taýýarlaň.

Çygly süpürgiç ulanyp bilerinmi?

Kynçylyk çekeniňizde, gaplanan süpürgiçler hakyky meseläni çözüp biler.Esasanam golaýda kran ýok wagty.Şeýle-de bolsa, suw we sabyn ýaly täsirli däl.Munuň ýerine, olary wagtlaýyn çözgüt hökmünde ulanyp, öýe baranyňyzda rahatlaýjyny ýuwup bilersiňiz.

Goşmaça maslahat: Baglaýjy ýa-da rahatlaýjy könelen ýa-da döwülen ýaly görünse, ony taşlaň we täzesini çalyşyň.

Arassalygy ýokarlandyrmak üçin deri dezinfeksiýa ediň

Satyn alanyňyzdan soň dezinfeksiýa ediň.Muny etmegiň köp usuly bar.Bu ýerde birleşmäni dezinfeksiýa etmegiň iň amaly usulyny görüp bilersiňiz.

Suwy bäş minut gaýnadyň

Dişini dezinfeksiýa etmek üçin ilki bilen suwdan doldurylan gazana salyň we gaýnadyň.Çaganyň dişini 5 minut gaýnadyň.Pasifikator gaýnadylanda, suwuň önümi doly ýapýandygyna göz ýetiriň.

Gap-gaç ýuwýan maşynyň işini etsin

Käbir ene-atalar gap-gaç ýuwýan maşyny arassalamak üçin ulanýarlar.Esasanam partiýalar.Zawod öndürijisi hökmünde, silikon çaga teetrlerimiziň gap-gaç ýuwýan maşynlaryň we mikrotolkunlaryň howpsuzdygyny aç-açan bilýäris.Käbir zeper ýetmezligi üçin, ähli diş etlerini ýokarky tekjä goýmak iň gowusydyr.Gap-gaç ýuwýan maşyn bilen arassalanýan çaga iýmitlendiriş enjamlaryny ulanmagy ýatdan çykarmaň.

Bug ulanyň

Bug hereketlendirijisi ýa-da bugardyjy, rahatlaýjyny gaty gowy gyzdyryp we sterilizasiýa edip biler.Mikrotolkun sterilizasiýa gaplaryny ýa-da islenýän netijeleri berýän şuňa meňzeş enjamlary ulanmaga arkaýyn boluň.

Çagany birleşdirip, dezinfeksiýa çümdüriň

Ene-atalar köplenç dezinfeksiýa we biraz suwuň garyndysyna siňdirýärler.Dişini dezinfeksiýa çümdüreniňizde, çaga zeperlenmezligi üçin çaga önümine siňdiriji görkezmelere eýeriň.

Çaganyň rahatlandyryjy / çaga halka halkasyny dezinfeksiýa etmek üçin iň möhüm wagt haçan?

Çagalar tarapyndan ulanylýan iýmitlendiriş enjamlarynyň azyndan 1 ýaşyna ýetýänçä birnäçe minutlap dezinfeksiýa etmek möhümdir.Bu iýmit we agyz bilen aragatnaşyga girýän önümleri, rahatlandyryjylar ýaly önümleri öz içine alýar,silikon teeterlerwe çaga çüýşeleri.Yzygiderli arassalamak bäbekleri ýokançlyklardan, bakteriýalardan we saglyk kynçylyklaryndan (gusmak ýa-da içgeçme) gorap biler.Islendik önümi dezinfeksiýa etmek üçin wagt sarp ediň.Hünärmenler iýmitlenenden soň iýmitlendiriş enjamlaryny sabyn we gyzgyn suw bilen ýuwmagy maslahat berýärler.Bu önümleri arassalamazdan ozal elleriňizi ýuwuň.

Goşmaça maslahat: Baglaýjyny ýa-da rahatlandyryjyny siropda, şokoladda ýa-da şekerde batyrmaň.Bu çaganyň dişlerine zeper ýetirip ýa-da zaýalap biler.

Arassalamak üçin çaganyň çeňňegine siňiň - hawa ýa-da ýok?

Haçan-da terbiýeçiler ony arassalamak üçin çaga emdirseler, agzyndan bakteriýalary we bakteriýalary agyz önümlerine getirmek ähtimallygyny ýokarlandyrýarlar, şonuň üçin bu işlemez.Çalt arassalamak üçin çeňňegi ýalamaň.Dişini süpürmek, ýuwmak ýa-da çalyşmak iň gowusydyr.

Bellik: Arassa iýmitlendiriji enjamlary saklamak we bakteriýalardan gaça durmak üçin möhürlenen gapakly gury gapdan peýdalanyň.


Iş wagty: 27-2021-nji noýabr