Organiki agaçdan ýasalan halka nädip ýasamaly |Melikey

Öndüriji hökmündeçaga teethers, köp sargyt alýarys we her gün müşderilerimize köp haryt iberýäris.Müňlerçe daglardan we derýalardan uzakda bolan ynamyňyz üçin örän minnetdar, emma uzak wagtlap hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris, bu hakykatdanam ajaýyp.Bu günki mazmun, men çigidiň birleşmesini nädip öndürmelidigini görkezerin.

Material

Organiki agaç çagajygymyzyň ýüpi we daşy halkalary bug agajyndan ýasalýar.Gaty agaçdan ýasalan çaga berk, döwmek ýa-da döwmek aňsat däl.

3D çyzgylary dizaýn ediň

Müşderi ýöriteleşdirilen çig agaç agajyny birleşdirmeli bolsa, 3D dizaýn çyzgylaryny üpjün etmeli.Notok bolsa, gowy.Suratlar we ölçegler bilen üpjün ediň.Dizaýnerlerimiz 3D çyzgylary tamamlamaga kömek edip bilerler.Bu 3D çyzgy gönüden-göni sanly önümçilik üçin ulanylyp bilner.öndürmek.Bu amal gaty ýönekeý, dizaýn toparymyz dizaýn çyzgysyny 1-2 günüň içinde tamamlap biler.Dizaýneriň çyzmagy amatly bolar ýaly, dizaýn etmezden ozal önüm dizaýnynyň jikme-jik maglumatlaryny kesgitlemeli, ýogsam gaýtalanýan üýtgetmeler her kimiň wagtyny ýitirer.Dizaýn gutaransoň, mugt üýtgetmek mümkinçiligini berýäris.Dizaýnyň üstünlikli bolandygy tassyklansa, indiki ädime geçer: önümçilik nusgalary.

Önümçilik nusgasy

Taslama toparymyz çyzgylary tamamlandan soň önümçilik bölümi çyzgylara görä nusgalar öndürer.Önümçilik sanlaşdyrylandan soň, diňe 3D çyzgylary ýükläň we önümçilik ulgamy isleýän agaç agajynyň çaga görnüşini kesip biler.Elbetde, agaç çig malyny kesmek üçin birneme işlemeli.Önümçilik liniýamyz hemişe meşgul bolansoň, 3D çyzgyny tamamlandan soň 7-10 günüň içinde nusgalar öndüreris.

Köpçülikleýin önümçilik

Nusgany dolduranymyzdan soň, nusganyň jikme-jikliklerini suratlar we wideolar arkaly tassyklap bileris.Ora-da ekspress kurýer arkaly müşderä iberiň.Meseläniň ýokdugy tassyklansa, kesilenden, üwürilenden we ýuwlandan soň köpçülikleýin önümçilige girer.

Lazer nyşany

Bug çagajygynyň üstünde lazer nyşany ýa-da nagyş gerek bolsa, degişli hyzmatlary hem berip bileris.Bu marka gurmak üçin gaty peýdaly bolar we hemişe azajyk tapawudyň hem manyly boljakdygyna ynanýaryn.

Köpçülikleýin önümçilik we logo lazer çalt, şonuň üçin ähli amal 15-20 günüň içinde tamamlanyp bilner.Customöriteleşdirilen çig agaç agajyny öndürmek üçin kömegimize mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Melikey Silikonyň size näme edip biljekdigi?

Iň oňat öndüriji hökmündebäbekHytaýda iýmit önümlerini öndürýän Melikey Silikon, ýöriteleşdirilen dizaýndan, önümçilikden ýöriteleşdirilen gaplamalara we eltip bermeklige çenli bir gezeklik hyzmat berip biler.Lomaý satyjy ýa-da bölek satyjy bolsaňyz, ýokary hilli önümleri we bizden çalt eltip bilersiňiz.Bizde gaty uly ammar bar we ähli önümler ätiýaçda we ibermäge taýyn.


Iş wagty: 10-2021-nji dekabry