Organiki agaçdan ýasalan halka nädip ýasamaly |Melikey

Öndüriji hökmündeçaga teeters, köp sargyt alýarys we müşderilerimize her gün köp haryt iberýäris.Müňlerçe daglardan we derýalardan uzakda bolan ynamyňyz üçin örän minnetdar, emma uzak wagtlap hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris, bu hakykatdanam ajaýyp.Bu günki mazmun, men çig maly nädip öndürmelidigini görkezerin.

Material

Organiki agaç bäbejigimizi birleşdirýän we halka halkalary agaç agajyndan ýasalýar.Gaty agaçdan ýasalan çaga berk, döwmek ýa-da döwmek aňsat däl.

3D çyzgylary dizaýn ediň

Müşderi ýöriteleşdirilen çig agaç agajyny birleşdirmeli bolsa, 3D dizaýn çyzgylaryny üpjün etmeli.Notok bolsa, gowy.Suratlar we ölçegler bilen üpjün ediň.Dizaýnerlerimiz 3D çyzgylary doldurmaga kömek edip bilerler.Bu 3D çyzgy gönüden-göni sanly önümçilik üçin ulanylyp bilner.öndürmek.Bu amal gaty ýönekeý, dizaýn toparymyz dizaýn çyzgysyny 1-2 günüň içinde tamamlap biler.Taslamalaşdyrmazdan ozal, dizaýneriň çyzmagy amatly bolar ýaly, önüm dizaýnynyň jikme-jik maglumatlaryny kesgitlemeli, ýogsam gaýtalanýan üýtgetmeler her kimiň wagtyny ýitirer.Dizaýn gutaransoň, mugt üýtgetmek mümkinçiligini berýäris.Dizaýnyň üstünlikli bolandygy tassyklansa, indiki ädime geçer: önümçilik nusgalary.

Önümçilik nusgasy

Taslama toparymyz çyzgylary tamamlandan soň, önümçilik bölümi çyzgylara görä nusgalar öndürer.Indi önümçilik sanlaşdyrylansoň, diňe 3D çyzgylary ýükläň, önümçilik ulgamy bolsa, isleýän agaç agajynyň çaga görnüşini kesip biler.Elbetde, agaç çig maly birneme kesiş gaýtadan işlemeli.Önümçilik liniýamyz hemişe meşgul bolansoň, 3D çyzgydan soň 7-10 günüň içinde nusgalar öndüreris.

Köpçülikleýin önümçilik

Nusgany dolduranymyzdan soň, nusganyň jikme-jikliklerini suratlar we wideolar arkaly tassyklap bileris.Ora-da ekspress kurýer arkaly müşderä iberiň.Hiç hili problemanyň ýokdugy tassyklansa, kesilenden, üwürilenden we ýuwlandan soň köpçülikleýin önümçilige girer.

Lazer nyşany

Eger çaga çüýşesinde lazer nyşany ýa-da nagyş gerek bolsa, degişli hyzmatlary hem berip bileris.Bu marka gurmak üçin gaty peýdaly bolar we elmydama azajyk tapawudyň hem manyly boljakdygyna ynanýaryn.

Köpçülikleýin önümçilik we logo lazer çalt, şonuň üçin ähli amal 15-20 günüň içinde tamamlanyp bilner.Customöriteleşdirilen çig agaç çagasyny birleşdirmek üçin kömegimize mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Melikey Silikon siziň üçin näme edip biler?

Iň oňat öndüriji hökmündebäbekwe Hytaýda iýmit önümlerini öndürýän Melikey Silikon, ýöriteleşdirilen dizaýndan, önümçilikden ýöriteleşdirilen gaplama we eltişe çenli bir gezeklik hyzmat edip biler.Lomaý ýa-da bölek satyjy bolsaňyz, ýokary hilli önümleri we bizden çalt eltip bilersiňiz.Bizde gaty uly ammar bar we ähli önümler ätiýaçda we ibermäge taýyn.


Iş wagty: 10-2021-nji dekabry